0News

Articles | Sprawy społeczne

Articles: Pomoc finansowa świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Contributed by paulinaz on Jun 11, 2006 - 11:50 PM

Sprawy społeczne

Jedną z form środowiskowej pomocy społecznej są świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, a także świadczenia celowe i celowe specjalne-w szczególności z przeznaczeniem na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału, odzieży, a także kosztu pogrzebu.
Komu przysługuje zasiłek stałyZasiłek stały przysługuje osobie:

-pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (461zł.)

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (316 zł. na osobę w rodzinie) .Wysokość zasiłku stałego wynosi:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.Wymagane dokumenty:

Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.Miejsce złożenia dokumentów:

Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie- Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, I piętro, pok. 8 (sekretariat).Termin i sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Celem tej czynności jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej rodziny/osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. jej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, materialnej, zdrowotnej etc.***

Komu przysługuje zasiłek okresowyZasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (316 zł. na osobę w rodzinie).Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Okres, na jaki przyznaje się zasiłek okresowy ustala MOPR na podstawie okoliczności sprawy.Wymagane dokumenty:

Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

Miejsce złożenia dokumentów:


Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie- Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, I piętro, pok. 8 (sekretariat).Termin i sposób załatwienia:

Podobnie jak w przypadku zasiłku stałego.***Komu przysługuje zasiłek celowy i celowy specjalny
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów żywności, leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej i zdarzenia losowego. W tych przypadkach zasiłek ten może być przyznany niezależnie od wysokości dochodów osoby lub rodziny i może nie podlegać zwrotowi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe(na osobę samotnie gospodarującą 461 zł. lub na osobę w rodzinie 316 zł.) może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi, a także zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.Wymagane dokumenty:


Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.Miejsce złożenia dokumentów:


Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie- Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, I piętro, pok. 8 (sekretariat).Termin i sposób załatwienia:

Podobnie jak w przypadku zasiłku stałego.Więcej informacji na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Footnote: żródło: www. mopr. poznan.pl, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.).
Oprac.Paulina Zagrodzka